Wat doet de praktijkassistent(e)?

Sinds eind jaren tachtig delegeert de huisarts verschillende taken aan de praktijkassistente. Het beroep van de praktijkassistente is sindsdien sterk geprofessionaliseerd en de opleiding is aangepast aan het veranderende takenpakket van de huisarts (1). De taken die een praktijkassistente uitvoert verschillen onderling en per praktijk. Taken die de praktijkassistente kan uitvoeren zijn:

  • Medisch-technische taken à hechtingen verwijderen, wratten behandelen, oren uitspuiten, venapunctie, bloeddrukcontroles, ECG maken, audiometrie, lijmen van wondjes, aanleggen van open-beencompressieverband;
  • Laboratoriumonderzoek in eigen praktijk à urinesedimentbeoordeling, bloedsuikermeting, faecesonderzoek op occult bloed, leukocytentelling in het bloed;
  • Het geven van voorlichting à telefonisch advies bij eenvoudige klacht, voorlichting over DM, CARA, hypertensie etc., meegeven van voorlichtingsmateriaal;
  • Medisch-organisatorische taken à verwijskaarten geven aan bepaalde categorieën patiënten, basisgegevens inschrijven, telefonisch recept uitgeven voor alledaagse klachten;
  • Administratief-organisatorische taken à bedienen antwoordapparaat, invullen adresgegevens, typen van verwijsbrieven, bijvullen dokterstas, assisteren bij weekenddiensten;
  • Overige taken à beslissen over consult of visite, enkeldistorsie tapen, PAP-smear maken, rekeningen schrijven, boekhouding (1).

 

De belangrijkste taken van de praktijkassistente blijven echter: onthaal van patiënten en het beantwoorden van de telefoon, administratieve taken, stock- en materiaalbeheer en boekhouding en financieel beheer. De meeste artsen vinden dat simpele medisch-technische taken door een praktijkassistente uitgevoerd kunnen worden, maar weinig assistentes verrichten deze taken ook daadwerkelijk. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de afwezigheid van een dergelijke opleiding en diploma hiervoor (2).

 

De benodigde vooropleiding van een praktijkassistente is deels afhankelijk van het takenpakket dat men voor ogen heeft. Voor onthaal en administratieve ondersteuning volstaat een administratief gerichte opleiding. Indien uitvoering van simpele medisch-technische ook gewenst is zou iemand die hiervoor een specifieke opleiding gehad heeft wel een voordeel bieden. Bij meer complex medisch-technische taken is een verpleegkunde-opleiding vaak vereist (2).

De meeste huisartsen wensen in de toekomst uitbreiding van hun praktijkassistentie en zouden bij het werven van een nieuwe praktijkassistente iemand verkiezen met een specifieke opleiding (indien de loonkosten niet te hoog zijn). Bijscholing van praktijkassistentes is een veelgevraagd goed (2).